Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes interesser i deres egenskab af grundejere.

Grundejerforeningen varetager medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art i forbindelse med de under foreningens område hørende ejendomme.

Bestyrelsen varetager medlemmernes interesser som grundejere, dels indbyrdes, dels overfor tredjepart.

Foreningens bestyrelse skal være berettiget til at udfærdige et ordensreglement. Ordensreglementet, der skal vedtages af en generalforsamling med 2/3 flertal, træder i kraft fra det tidspunkt, det er udsendt til medlemmerne.

Bestyrelsen fører tilsyn med de lokale legepladser.

Enhver, der er ejer af ejendom beliggende i Dall Villaby, har ret og pligt til at lade sig optage som medlem af grundejerforeningen.

Grundejere, der er tilsluttet Dall Villaby Vandværk A.M.B.A., har pligt til medlemskab af grundejerforeningen.

Find os på Facebook

https://www.facebook.com/DallVillabyGrundejerforening/